Reklamační podmínky

 

Reklamační podmínky internetového obchodu (e-shopu),

nedílná součást všeobecných obchodních podmínek

 

 1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno pouze od prodávajícího a které je vlastnictvím kupujícího.
 2. V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, kupující si ve smyslu platné legislativy reklamaci vyřídí až po úplné úhradě ve smyslu § 151a občanského zákoníku.
 3. Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání), na veškeré nabízené zboží je poskytována záruka v délce 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího, pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí.
 4. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bezodkladně u prodávajícího, a to ihned po zjištění vady.
 5. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:
  1. k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobené kupujícím,
  2. nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k používání,
  3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží,
  4. zanedbáním péče a údržby o zboží,
  5. poškozením zboží nadměrným zatěžováním
  6. používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.
 6. Z odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelní pohromě.
 7. Odpovědnost za vady se nevztahuje rovněž i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se reklamovat.
 8. Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu uvedenou níže, avšak ne na dobírku, nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží, a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář.). Reklamaci je třeba zaslat výhradně písemně (poštou) nebo osobně (ne formou e-mailu).
 9. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.
 10. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty na vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nový.
 11. Práva kupujícího při uplatňování reklamace:
  1. při odstranitelné vadě má kupující právo, aby ta byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat namísto opravy vady (opravy) výměnu chybné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady, vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady,
  2. při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci, nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz).
  3. reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo jejím odůvodněným zamítnutím.
 12. Nepoškozené zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, jelikož zboží při přepravě se může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že obal je nepoškozený.
 13. Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.
 14. Kontakt EJA s.r.o., M. Hattalu  2050/22, 02601 Dolný Kubín, eja@eja.sk
 15. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřešil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího zaslání, spotřebitel má, ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů, právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektem na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem spravedlnosti Slovenské republiky (http: //www.mhsr.cz/seznam-subjektů-alternativního-resení-spotřebitelských-sporů / 146987s), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.

 

V Dolný Kubín,  18. července 2014

 

Odstoupení od smlouvy

Adresa pro vrácení zboží:

EJA  s.r.o.

M. Hattalu  2050/22

02601  Dolný Kubín

 

 

O D S T O U P E N Í   O D    S M L O U V Y

 

Jméno, příjmení, titul:

Adresa bydliště:

Telefonní číslo, email:

(dále jen jako „spotřebiteľ“)

Tímto odstupuji v souladu s ustanovením podle § 8 a následovně zákona č. 102/2014 CFU ve znění pozdějších předpisů od kupní smlouvy uzavřené se společností EJA s.r.o. se sídlem M. Hattalu 2050/22, 02601 Dolný Kubín IČO: 36412481.

 Spotřebitel tímto vrací prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů zakoupené výrobky podle níže uvedených údajů:

Zboží zakoupeného přes web stránku: www.eja.sk

Číslo faktury:

Datum přijetí zboží:

Výrobky, které spotřebitel vrací (přesný název a kód zboží):


  

Vrácení zboží *:

Výrobek byl doručen na adresu prodávajícího přepravní organizací / poštou

* Nehodící se škrtněte

Datum převzetí výrobku prodejnou nebo pracovníky e-shopu:

 

Peněžní prostředky žádám vrátit na číslo účtu:

 

Spotřebitel a svými podpisem potvrzuje správnost údajů.

 V ........................... dne ..................., podpis spotřebitele..........................................


Porovnat 0

Žádný produkt

Určitě Doručení
0 Kč Celkem

Objednat